خدمات ما


مرحله استعلام پیش فروش:درک نیازهای مشتری ، مشخصات محصول ، نقل قول به موقع
در فروش:اجازه دهید مشتری از پیشرفت سفارش به موقع مطلع شود ، از کیفیت و زمان تحویل اطمینان حاصل شود
پس از فروش:به موقع مشکلات استفاده از مشتریان را حل کنید ، مانند مشکلات کیفیت ، جایگزینی به موقع  • QR